banner
Thứ 6, ngày 9 tháng 12 năm 2022
Hội nghị giao ban lần thứ I giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026
23-7-2022

(ngochoi.kontum.gov.vn): Chiều ngày 22/7, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn nhằm đánh giá kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, đề ra phương hướng, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Các đồng chí: Đinh Cao Cường – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Y Hồng Nhẫn - PCT HĐND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đinh Cao Cường – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc Hội nghị

Qua báo cáo đánh giá tại Hội nghị cho thấy, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19 nhưng Thường trực HĐND đã chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định nên đã giúp HĐND các cấp cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Các kỳ họp thường lệ được tổ chức theo kế hoạch và đúng luật định; kịp thời tổ chức các kỳ họp chuyên đề để giải quyết các yêu cầu cấp bách về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và phục vụ cuộc sống của Nhân dân.

Trong đó, HĐND đã ban hành 276 nghị quyết (cấp huyện 36 nghị quyết; cấp xã, thị trấn 240 nghị quyết). Hầu hết các nghị quyết đều được các Ban của HĐND chủ trì thẩm tra, có ý kiến tham gia ngay từ khi soạn thảo; một số nghị quyết được Ban chủ động tổ chức khảo sát để có thêm thông tin, cơ sở thực tế phục vụ cho công tác thẩm tra.

Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất để kiện toàn nhân sự của HĐND, UBND; kiện toàn nhân sự Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân cấp huyện theo luật định. Đồng thời, kịp thời tổ chức các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp đột xuất để quyết định những vấn đề quan trọng, cấp bách ở các địa phương.

Hoạt động giám sát đạt được những kết quả đáng ghi nhận, từ đầu nhiệm kỳ đã tiến hành giám sát 02 chuyên đề, các xã, thị trấn giám sát 13 chuyên đề. Tại các kỳ họp thường lệ, HĐND đã thực hiện tốt việc xem xét báo cáo công tác 6 tháng, năm 2021; 6 tháng đầu năm 2022 của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp theo quy định. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được HĐND huyện tiếp tục đổi mới, phát huy dân chủ, thực hiện có hiệu quả.

Hoạt động TXCT, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được các vị đại biểu HĐND tham gia đầy đủ với tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử và có sự tham dự đại diện của lãnh đạo các ban, ngành của huyện và của chính quyền địa phương. Đến nay, đã tổ chức tiếp xúc cử tri từ trước và sau các kỳ họp thứ 2 đến thời điểm của đại biểu cấp huyện được trên 150 buổi 8/8 xã, thị trấn. Công tác tiếp xúc cử tri diễn ra dân chủ, thẳng thắn, nghiêm túc, đúng quy định và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND sau khi được thành lập đã ổn định tổ chức và đi vào hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ. Đại biểu HĐND tích cực, chủ động tham gia tập huấn, nghiên cứu tài liệu, rèn luyện kỹ năng hoạt động, cơ bản hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành chương trình làm việc đã đề ra. Hội nghị đã thống nhất duy trì tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn; xem đây là một hoạt động thiết thực, là diễn đàn để gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động và tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó, tạo sự hiểu biết lẫn nhau giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND huyện với các Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị giao ban lần thứ I giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đinh Cao Cường – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế - xã hội của huyện nhà tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng bởi diễn biến phức tạp của thiên tai và dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19; đồng thời làm ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động của HĐND.

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao của từng đại biểu HĐND, đến giờ phút này có thể khẳng định: HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND đã cơ bản hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và các chương trình, kế hoạch công tác năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2022. Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Tổ đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn cũng còn có những hạn chế, bất cập. Vấn đề này đã được Hội nghị xem xét, thảo luận đánh giá trên tinh thần khách quan, cầu thị và đã đạt được sự đồng thuận cao.

Để làm tốt chức năng của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, thể hiện đầy đủ ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân và nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND trong thời gian tới, đồng chí Đinh Cao Cường – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị trong năm 2022 HĐND các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp HĐND. Các nghị quyết trình kỳ họp phải được thực hiện đúng quy trình, thủ tục quy định, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, văn bản quy phạm phát luật của cơ quan nhà nước cấp trên, đồng thời phải sát với thực tiễn, có tính khả thi cao nhất và đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Hai là, Tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát tại kỳ họp, nhất là chất lượng công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết và hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn; đồng thời, tổ chức thực hiện thật tốt các cuộc giám sát chuyên đề đã xác định, bảo đảm phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền có các giải pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời, đúng, trúng những hạn chế, bất cập trong tổ chức hiện chủ trương, chính sách, pháp luật ở địa phương.

Ba là, duy trì tốt việc lồng ghép tiếp xúc cử tri 2 cấp, 3 cấp và tổng hợp kịp thời, đầy đủ, chính xác ý kiến, kiến nghị của cử tri ở cả 3 cấp gửi về Thường trực HĐND huyện để theo dõi, chỉ đạo theo đúng Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa VII.

Bốn là, Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND trong giám sát nói chung và giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Riêng đối với Tổ đại biểu HĐND huyện phải thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Thường trực HĐND huyện và Quy chế hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, mỗi Tổ phải tổ chức giám sát ít nhất 01 chuyên đề/năm; kết thúc các đợt tiếp xúc cử tri, phải phối hợp với Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt nam các xã, thị trấn tổng hợp đầy đủ kiến nghị của cử tri liên quan đến thẩm quyền giải quyết của chính quyền ở cả cấp tỉnh, huyện và xã (không chỉ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện như trước đây); đồng thời, phải thường xuyên theo dõi, giám sát và báo cáo kết quả giám sát về Thường trực HĐND huyện để theo dõi, chỉ đạo.

Thy Thảo
Số lượt xem:607
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện - 02603. 504.359;
Email: ubnd.ngochoi@chinhphu.vn.

 

1806406 Tổng số người truy cập: 5772 Số người online:
Phát triển:TNC