banner
Thứ 6, ngày 10 tháng 7 năm 2020
Những kết quả nổi bật trong công tác cải cách thủ tục hành chính tại huyện trong năm 2019
13-11-2019

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của các cấp, các ngành. Theo đó, huyện Ngọc Hồi luôn chú trọng xây dựng kế hoạch CCHC nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính của huyện thật sự dân chủ, trong sạch và chuyên nghiệp. Kết quả thể hiện cụ thể:

Người dân đến liên hệ và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết của huyện

Về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:

Trong năm, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC như: chỉ đạo đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Kế hoạch số 2325/KH-UBND ngày 24/12/2018 về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 2019; Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 về phê duyệt kết qủa thực hiện công tác CCHC nhà nước năm 2018 đối với UBND các xã, thị trấn; Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 về ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 1212/KH-UBND ngày 06/8/2019 về triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện nâng cao chỉ số PAPI và chỉ số CCHC PAR INDEX năm 2019; Kế hoạch 1104/KH-UBND ngày 23/7/2019 về thực hiện Đề án văn hóa công vụ trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 1473/KH-UBND ngày 12/9/2019 về thực hiện phong trào thi đua văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025; Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 ban hành Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC đối với UBND các xã, thị trấn; Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 về việc thành lập Hội đồng và ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá, chấm điểm công tác cải cách hành chính nhà nước hàng năm đối với UBND các xã, thị trấn.

Đã tổ chức 04 đợt kiểm tra đột xuất tại 13 cơ quan chuyên môn thuộc huyện, 01 đơn vị sự nghiệp và 03 đơn vị hành chính cấp xã. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đang tiến hành kiểm tra chấm điểm công tác cải cách hành chính đối với UBND các xã, thị trấn.

Công tác cải cách thủ tục hành chính:

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được triển khai nghiêm túc và có hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Thường xuyên rà soát, bổ sung các thủ tục hành chính mới ban hành thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ huyện xuống xã; trong năm không có trường hợp nào phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, hành vi gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.

Các Bộ thủ tục hành chính của các ngành, lĩnh vực được niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời tại trụ sở các cơ quan, đơn vị; đồng thời công khai đầy đủ thông tin trên Trang Thông tin điện tử của huyện và niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tra cứu và thực hiện giao dịch.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: Hiện nay có 13/13 cơ quan chuyên môn trực thuộc cấp huyện và 08/08 đơn vị hành chính cấp xã đã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Số thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp huyện thực hiện thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông là 199 TTHC và thủ tục hành chính cấp xã, thị trấn được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là 158 TTHC.

Kết qủa giải quyết TTHC: Các cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo đúng quy định, hồ sơ lưu đầy đủ, có giấy biên nhận và phiếu hẹn trả kết quả, có lập sổ theo dõi nội dung phản ánh kiến nghị đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Các bộ thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết của huyện

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Năm 2019, có 12/13 cơ quan chuyên môn cấp huyện đã ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, riêng Văn phòng HĐND và UBND chưa có hướng dẫn thực hiện.

+ 05/05 đơn vị sự nghiệp cấp huyện đã ban hành quy chế tổ chức và hoạt động: Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm Môi trường- Dịch vụ và Đô thị, Trung tâm Văn hóa- Thể thao- Du lịch và Truyền thông, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng.

Về số lượng biên chế: Tổng biên chế hành chính được giao là 89, đã sử dụng 87. Tổng biên chế sự nghiệp được giao là 960 biên chế và 09 Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, trong đó có 936 biên chế sự nghiệp giáo dục đào tạo, 17 biên chế sự nghiệp văn hóa, 07 biên chế sự nghiệp khác; có mặt 827 biên chế, trong đó giáo dục là 806, viên chức sự nghiệp văn hóa 15, sự nghiệp khác 06.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC,VC

Công tác quản lý đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện luôn được thực hiện theo đúng quy trình, thẩm quyền quy định trên cơ sở các văn bản pháp lý. Công tác đào tạo, bồi dưỡng từng bước được huyện chú trọng; chất lượng cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị ngày càng được nâng lên. Cùng với đó, việc đầu tư nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất được thực hiện đồng bộ theo hướng hiện đại; nhằm góp phần nâng cao tinh thần thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Công tác hiện đại hóa hành chính được quan tâm thực hiện thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được quan tâm, trong năm 2019 đã  cử 117 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng, trong đó 55 lượt cán bộ, công chức cấp huyện, 62 lượt cán bộ, công chức cấp xã.

Công tác hiện đại hóa nền hành chính

Hiện nay, UBND huyện đang sử dụng 60 tài khoản thư điện tử công vụ do Văn phòng Chính phủ cấp cho các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; sử dụng phần mềm iOffice và ứng dụng chữ ký số trong phát hành văn bản điện tử, đã kết nối liên thông phầm mềm Ioffice giữa 3 cấp (huyện, tỉnh, xã); 100% cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc; 100% các cơ quan, đơn vị sử dụng mạng LAN và kết nối internet tới 01 máy chủ.

Có 07 thủ tục trên tổng số 199 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích gồm có 27 thủ tục về các lĩnh vực (Hộ tịch 12 thủ tục; Đăng ký kinh doanh 04 thủ tục; Nội vụ 11 thủ tục) trên tổng số 199 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Đến nay vẫn chưa phát sinh thêm hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI tại một cửa của huyện.

Hệ thống quản lý và điều hành văn bản iOffice của huyện được liên thông từ tỉnh, huyện và xã đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết, điều hành công việc của huyện được thuận lợi, nhanh chóng

Công tác tổ chức triển khai thực hiện việc cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI, Chỉ số PARINDEX.

Chỉ đạo các phòng, ban ngành và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bầu trưởng thôn, tổ dân phố, Pháp lệnh dân chủ, Luật phòng chống tham nhũng…Thường xuyên kiểm tra việc công khai, thu, chi, quyết toán ngân sách cấp xã theo đúng qui định. Thực hiện tốt việc bình xét và công nhận đối tượng hộ nghèo, cận nghèo đúng qui định, công khai minh bạch danh sách hộ nghèo tại trụ sở UBND các xã, nhà văn hóa thôn, TDP; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên Trang Thông tin điện tử của huyện và tại trụ sở UBND các xã, thị trấn; thực hiện tốt việc tiếp công dân, chủ động và tích cực trong việc gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với người dân thông qua các cuộc họp định kỳ; công khai báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng hàng năm của huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng; xử lý nghiêm việc cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với tổ chức, công dân và doanh nghiệp; công khai đầy đủ các bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang Thông tin điện tử của huyện, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã.

Nhằm cải thiện nâng cao chỉ số PARINDEX năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện đã bám sát nội dung kế hoạch của tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung sát với tình hình thực tế của địa phương như: Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về cải cách hành chính, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; thực hiện tốt việc báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; 100% văn bản/vấn đề phát hiện qua kiểm tra, rà soát đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý, tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật đúng theo qui định; 100% các cơ quan, đơn vị công khai đầy đủ các bộ TTHC, tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Trang Thông tin điện tử, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, từng bước sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với UBND các xã, thị trấn và các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để cá nhân, tổ chức biết, tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, gửi hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để cá nhân, tổ chức biết; tiến hành chuyển đổi ISO 9001:2008 sang 9001:2015 đối với các phòng, ban chuyên môn của huyện và 80% số đơn vị cấp xã công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn.

Thực tế cho thấy, kết quả của cải cách thủ tục hành chính thông qua thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" là đã giảm việc đi lại của người dân, doanh nghiệp, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, số hồ sơ hành chính giải quyết đúng hẹn đạt tỷ lệ cao, công khai, minh bạch, bình đẳng, tạo thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư, tổ chức và doanh nghiệp trên các lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Trong thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh cải cách TTHC, huyện Ngọc Hồi tăng cường kiểm tra, kiểm soát quy trình giải quyết TTHC tại các cơ quan, địa phương; nhất là công tác rà soát TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu công việc, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Thy Thảo
Số lượt xem:858
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 02603504007;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806401 Tổng số người truy cập: 1999 Số người online:
Phát triển:TNC