banner
Thứ 6, ngày 2 tháng 6 năm 2023
Huyện Ngọc Hồi triển khai Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023
18-5-2023

(ngochoi.kontum.gov.vn): Nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; tập trung thu hút các nhà đầu tư lớn có tiềm lực vốn, công nghệ tiên tiến để tham gia đầu tư vào các lĩnh vực lợi thế của huyện. Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi đã ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023.

Ngọc Hồi nhiều tiềm năng, lợi thế để đầu tư và phát triển 

Theo đó, Chương trình xác định rõ định hướng thu hút đầu tư, mục tiêu và 07 nội dung xúc tiến đầu tư năm 2023 của huyện, cụ thể:

Định hướng đầu tư, huyện Ngọc Hồi tập trung thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện quyết liệt Chương trình số 78-CTr/HU ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VII thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình số 112-CTr/HU ngày 13/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06-10-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nâng cao năng lực và đổi mới, đa dạng các hình thức, hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào ngành, lĩnh vực phù hợp với tiềm năng, lợi thế của huyện; gắn hoạt động xúc tiến đầu tư của huyện với chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xúc tiến đầu tư; đảm bảo tính minh bạch, tăng khả năng tiếp cận các nguồn lực của cộng đồng doanh nghiệp; kịp thời cung cấp các thông tin về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, các dự án kết cấu hạ tầng và các thông tin kêu gọi đầu tư.

Tiếp tục đầu tư phát triển hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hiện có và đầu tư mới các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn huyện theo tinh thần tại Chương trình số 78-CTr/HU ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VII thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trọng tâm là thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ số của huyện như: chỉ số Năng lực cạnh tranh các Sở, ban ngành và cấp huyện (DDCI), chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX)…

Mục tiêu của Chương trình nhằm huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của huyện; tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đầu tư phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ và tăng cường cải cách hành chính. Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, năng lực cạnh tranh ngày càng cao nhằm thu hút tối đa, sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chương trình với 07 nhóm nội dung đó là: Nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; Xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư; Hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư; Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; Xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư; Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; Hoạt động hợp tác về xúc tiến đầu tư.

Thy Thảo
Số lượt xem:371
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - 02603. 504.577;
Email: ubnd.ngochoi@chinhphu.vn.

 

1806407 Tổng số người truy cập: 2405 Số người online:
Phát triển:TNC