banner
Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020
Sớm đưa Nghị quyết Đảng bộ huyện vào cuộc sống, quyết tâm xây dựng huyện Ngọc Hồi phát triển nhanh và bền vững
10-8-2020

Kế thừa những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Hồi lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị-xã hội; năng động sáng tạo; khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; tập trung phát triển thương mại dịch vụ và kinh tế mậu biên; xây dựng huyện Ngọc Hồi phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định 18 chỉ tiêu chủ yếu với 6 nhiệm vụ trọng tâm; Ban chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng 4 chương trình hành động.

Để Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, 55 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tập trung làm tốt công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Đảng bộ huyện, bám sát các chương trình hành động và nghị quyết đại hội cùng cấp; xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội thắng lợi, hiệu quả ngay từ năm đầu tiên.

Cụ thể, Chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh thu hút đầu tư; phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế; xây dựng huyện Ngọc Hồi đạt chuẩn nông thôn mới. Với mục tiêu đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, chú trọng cải tạo và nâng cấp hệ thống giao thông nội thị theo hướng hiện đại, hợp lý; xây dựng các tuyến đường giao thông quan trọng, huyết mạch tạo sự liên kết giữa các vùng, địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đầu tư đồng bộ hệ thống cấp nước, hệ thống chiếu sáng, xử lý rác thải, nghĩa trang và các công trình hạ tầng đô thị như y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, thương mại và cây xanh công viên, nhằm tạo bộ mặt đô thị khang trang, xanh, sạch, đẹp.

Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất đạo đức chính trị tốt, cơ bản đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, một bộ phận có tay nghề cao đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; hình thành đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực tổ chức điều hành tốt công việc, tận tụy phục vụ nhân dân. Phấn đấu đến năm 2025, 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp xã trở lên đạt trình độ đại học chuyên ngành phù hợp với vị trí đảm nhận; lý luận chính trị, quản lý nhà nước, trình độ tin học, ngoại ngữ theo tiêu chuẩn quy định; 100% cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện đạt chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm; 100% giáo viên đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp. Số học sinh tốt nghiệp THCS đúng độ tuổi đạt 99%; tỷ lệ tốt nghiệp THCS vào học THPT đạt 70%; số còn lại vào học giáo dục thường xuyên và học nghề; tỷ lệ bác sĩ trên 1 vạn dân đạt 13,3%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 60%; trong đó tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt trên 50%.

Chương trình nâng cao chất lượng chính trị, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang huyện; tăng cường công tác quản lý bảo vệ biên giới. Đẩy mạnh công tác phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nhất là tội phạm ma túy, buôn bán hàng cấm. Xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, toàn diện, gắn kết chặt chẽ với nền an ninh Nhân dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng, chú trọng xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, thế trận lòng dân, nâng cao tính bền vững, khả năng huy động, đáp ứng yêu cầu quốc phòng, quân sự thời bình và thời chiến. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiên quyết không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, xâm nhập và vượt biên, tái lập, hình thành tổ chức phản động, hoạt động lợi dụng tôn giáo; đảm bảo an ninh cơ sở. Giữ vững an ninh biên giới, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; góp phần bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia.

Chương trình xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tạo đột phá trong cải cách hành chính nhất là thủ tục hành chính. Với mục tiêu tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý, điều hành của chính quyền; củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội. 100% cán bộ, đảng viên thực hiện đầy đủ việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. 100% cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4- khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến năm 2021 sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức theo hướng giảm đầu mối và giảm số lượng cấp phó. Rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để kịp thời khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý. Thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm một số chức danh phù hợp với tình hình của huyện và của cơ quan, đơn vị. Sắp xếp, tổ chức lại các thôn, làng chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định. Thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo quy định, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Từ năm 2021 đến năm 2025, tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy. Đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-11-2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết này. 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch bậc, chức danh, vị trí việc làm; 100% cán bộ, công chức được cập nhật, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ theo chức danh, vị trí công tác. 100% cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên, chú trọng nâng cao tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố, đến năm 2025 kết nạp mới trên 400 đảng viên, trên 90% thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viện; trên 95% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ tập hợp quần chúng vào các tổ chức hội đạt trên 75%, các tổ chức chính trị xã hội được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bằng những việc làm cụ thể, năng động, sáng tạo và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, Đảng bô huyện Ngọc Hồi quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, xây dựng địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Hà Đại
Số lượt xem:296
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 02603504007;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806401 Tổng số người truy cập: 1393 Số người online:
Phát triển:TNC