banner
Thứ 3, ngày 23 tháng 7 năm 2024
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ngọc Hồi lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029
31-5-2024

(ngochoi.kontum.gov.vn): Ngày 31/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029, với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ngọc Hồi lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Tham dự Đại hội về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Lan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Về phía huyện Ngọc Hồi có các đồng chí: Đinh Cao Cường- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Hải Châu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Y Hồng Nhẫn- UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Y Lan- UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện cùng 148 đại biểu chính thức tham dự.

Nêu cao tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong 05 năm qua, chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm; đồng thời hiệp thương, thống nhất Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ (2024 - 2029).

Đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ngọc Hồi lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện đã tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa VII (nhiệm kỳ 2019 – 2024) đã đề ra, nhiều nội dung, lĩnh vực đã đạt được kết quả tích cực. Cụ thể, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng Nhân dân đã có bước đổi mới nhưng vẫn còn chậm; chất lượng một số phong trào thi đua chưa đồng đều; công tác phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền và các tổ chức thành viên có lúc, có nơi chưa thường xuyên. Tỷ lệ tập hợp quần chúng tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội của một số chi đoàn, chi hội ở khu dân cư còn thấp, chưa ngang bằng với tỷ lệ bình quân chung của các tổ chức đoàn thể. Việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, động viên Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở một số cơ sở chưa thường xuyên và thiếu sự chủ động. Hoạt động của một số Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban công tác mặt trận, các tổ hòa giải chất lượng, hiệu quả chưa cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Thường trực Huyện ủy biểu dương công tác chuẩn bị Đại hội khẩn trương, nghiêm túc, đầy đủ nội dung, chu đáo. Đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao các kết quả thực hiện công tác Mặt trận của huyện Ngọc Hồi trong nhiệm kỳ qua. Trong thời gian tới, Mặt trận các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về chủ trương Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân, tập hợp nhiều giới, nhiều thành phần tham gia Mặt trận. Củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện đại đoàn kết từ cơ sở, từ cộng đồng dân cư, tăng cường sự đồng thuận xã hội trong việc thực chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy, chương trình, kế hoạch của chính quyền địa phương, tập trung là mục tiêu Nghị quyết Đại hội VII Đảng bộ huyện “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị- xã hội; năng động, sáng tạo; khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; tập trung phát triển thương mại dịch vụ và kinh tế mậu biên; xây dựng huyện Ngọc Hồi phát triển nhanh và bền vững”.

Đồng chí Nguyễn Thị Lan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Đinh Cao Cường- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng thiết thực, cụ thể và hướng mạnh về cơ sở khu dân cư, đến từng hộ dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo. Nâng cao chất lượng các chương trình phối hợp hoạt động giữa Mặt trận Tổ quốc với các cấp chính quyền, các ngành, các lĩnh vực; điều phối và đề cao vai trò chủ trì hoạt động của các tổ chức thành viên… Tăng cường công tác ở cơ sở, nắm được diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân để đề xuất với cấp uỷ, chính quyền có biện pháp giải quyết kịp thời. Tiếp tục có các hoạt động thiết thực giúp đỡ người nghèo, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau, để mọi người dân được hưởng thành quả của sự phát triển; triển khai hiệu quả phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Triển khai đồng bộ các chương trình công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp ủy giao và nhiệm vụ theo vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị. Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Dân vận khéo”, Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, gắn với phát động rộng rãi trong thực hiện cải tạp, phát triển kinh tế vườn hộ gia đình, giảm nghèo bền vững, chung tay xóa nhà tạm, chung tay giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong nhân dân.

Thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp bảo đảm số lượng, tập trung chất lượng, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là ở cơ sở. Mỗi cán bộ Mặt trận cần làm việc với tinh thần: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”…

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội

Đại hội đại biểu huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với các chỉ tiêu, nhiệm vụ như: Tiếp tục phát huy vai trò nồng cốt chính trị và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; thúc đẩy thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực trong Nhân dân; đẩy mạnh thực hành dân chủ, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; củng cố tổ chức, hướng về cơ sở, địa bàn khu dân cư, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên và Ban tư vấn, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; chủ động tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng huyện Ngọc Hồi phát triển nhanh và bền vững.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo UBMTTQVN huyện khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử 51 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Dương Đức Ngọc tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi khóa VII. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 18 đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2024-2029.

Dịp này, có nhiều tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khen thưởng cho 06 tập thể và 09 cá nhân.

Thy Thảo
Số lượt xem:665
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - 02603. 504.577;
Email: ubnd.ngochoi@chinhphu.vn.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

1806409 Tổng số người truy cập: 7681 Số người online:
Phát triển:TNC