banner
Thứ 3, ngày 23 tháng 7 năm 2024
Huyện ủy Ngọc Hồi tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII
17-6-2024

(ngochoi.kontum.gov.vn): Chiều 17/6, Huyện ủy tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII; phổ biến các kết luận, quy định của Đảng và sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; tập thể lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Ủy viên UBKT Huyện ủy; Báo cáo viên Huyện ủy; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, Phó Bí thư các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy; Ban thường vụ ảng ủy các xã thị trấn.

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe đồng chí Đinh Cao Cường, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09-5-2024 của Bộ Chính trị về “chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; Quy định số 148-QĐ/TW, ngày 23-5-2024 của Bộ Chính trị về “thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.

Nghe đồng chí Phạm Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giới thiệu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam””.

Đồng chí Nguyễn Chí Tường, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện phổ biến Kết luận số 71-KL/TW, 16-02-2024 của Bộ Chính trị về “một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng”.

Hội nghị cũng phổ biến, quán triệt các nội dung như về thiết lập và sử dụng Trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; chẩn chỉnh và xử lý nghiêm đảng viên vi phạm trong viết bài, phát ngôn và sử dụng mạng xã hội, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Phát biểu Bế mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Cao Cường, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã xem xét cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước; Hội nghị đã thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tại Hội nghị, Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, dự thảo văn kiện phải thực sự xứng tầm trình Đại hội, thể hiện ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, động lực mới; quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên CNXH.

Về sinh hoạt chính trị, tư tưởng Tác phẩm: “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về nội dung cốt lõi của tác phẩm. Tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong Nhân dân về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng; khơi dậy niềm tự hào, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền những nội dung cốt lõi của tác phẩm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, nhấn mạnh cần xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của đảng, quản lý tập trung của nhà nước.

Đặc biệt các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng, chính đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn nhặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh.

Về thiết lập mạng xã hội, phát ngôn và sử dụng mạng xã hội; quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, cần đảm bảo nguyên tắc, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc quản lý, thiết lập và sử dụng mạng xã hội phù hợp với các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Phát huy tính tiền phong, gương mẫu; nâng cao ý thức trách nhiệm của của cán bộ, đảng viên khi tiếp nhận các thông tin cũng như đăng tải, bình luận, chia sẻ các thông tin tích cực lên mạng xã hội; sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội như một kênh quan trọng để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là Bí thư các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí cán bộ chủ chốt huyện có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện các nội dung đã tiếp thu một cách nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả các quy định, kết luận, quyết định…tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình nhất là trong việc quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong viết bài, phát ngôn và sử dụng mạng xã hội và thưc hiện tốt chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Thy Thảo
Số lượt xem:969
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - 02603. 504.577;
Email: ubnd.ngochoi@chinhphu.vn.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

1806409 Tổng số người truy cập: 7353 Số người online:
Phát triển:TNC