DANH SÁCH

Các đồng chí BCH Đảng bộ huyện Ngọc Hồi khóa VI

 

  STT

Họ và tên

Chức vụ

  01

  Huỳnh Quốc Huy

  BT Huyện ủy

  02

  Châu Ngọc Lân

  PBT TT Huyện ủy

  03

  Trần Văn Chí

  PBT,CT UBND huyện

  04

  Phạm Hải Châu

  UVTV-T.BTC Huyện ủy

  05

  Nguyễn Hữu Tiến

  VUTV- PCT HĐND huyện

  06

  Lê Thị Hồng

  UVTV- CT.UBMT huyện

  07

  Dương Dức Ngọc

  UVTV-  Trưởng BTG Huyện ủy

  08

  Mai Thoan

  UVTV- PCT UBND huyện

  09

  Nguyễn Chí Tường

  UVTV- BT thị trấn

  10

  Đào Quốc Phòng

  UVTV- CHT.BCHQS huyện

  11

  Nguyễn Ngọc Sinh

  UVTV- Trưởng Công an huyện

  12

  Y Lan

  UVTV- Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

  13

  Y Hồng Nhẫn

  UVTV- Trưởng BDV Huyện ủy

  14

  Vương Văn Tuyên

  HUV- PCT UBND huyện

  15

  Mai Văn Hữu

  HUV- PCT UBND huyện

  16

  Đặng Văn Nam

  HUV- CVPHU

  17

  Trần Thị Cúc

  HUV- Chánh án TAND huyện

  18

  Y Duyên

  HUV-CT HND huyện

  19

  Lê Huyên

  HUV- Trưởng phòng TBLĐ&XH

  20

  Kiều Thế Trung

  HUV- Bí thư xã Đắk Ang

  21

  Dương Cẩm

  HUV- Phó CTHĐND huyện

  22

  Nguyễn Đức Xuân

  HUV- Trưởng phòng TN-MT

  23

  Y Bình

  HUV-CT HLH phụ nữ huyện

  24

  Nguyễn Xuân Thủy

  HUV- Viện trưởng VKS

  25

  Đinh Công Hiệp

  HUV- Trưởng phòng dân tộc

 26

  Phạm Văn Mạnh

  HUV- Chánh thanh tra

 

  

  28

  Võ Thống

  HUV- Bí thư ĐU Đắk Xú

  29

  Thao Phan

  HUV- Bí thư ĐU xã Sa Loong

  30

  Võ Văn ÚT

  HUV-  BT Đảng ủy xã Đắk Kan

  31

  Nguyễn Văn Tôn

  HUV- Bí thư ĐU Bờ Y

  32

  Nguyễn Văn Giang

  HUV- CC VP UBND huyện

  33

  Trần Văn Khoa

  HUV- Bí thư ĐU xã Đắk Dục

  34

  Xiêng Thanh Tý

  HUV-BT Đảng ủy xã Đắk Nông

  35

  Vũ Mạnh Hải

  HUV- P. trưởng BQL KKT tỉnh

  36

  A Hăng

  HUV- Chính trị viên BCHQS huyện

  37

Phạm Văn Thanh

HUV- P trưởng BTC Huyện ủy

38

Trần Thị Phụng

HUV- Trưởng phòng giáo dục

39

Phạm Thanh Tâm

HUV- CVP HĐND-UBND huyện

40

Nguyễn  Tài Thu

HUV- PCN UBKT Huyện ủy

41

Nguyễn Hương Tích

HUV- P T BTC Huyện ủy

42

Trần Văn Nhứt

HUV- Trưởng phòng KT-HT huyện