banner
Thứ 4, ngày 11 tháng 12 năm 2019
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQVN HUYỆN NGỌC HỒI LẦN THỨ VI NHIỆM KỲ 2019-2024
1-6-2019

Trong hai ngày 25 và 26/3, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ngọc Hồi đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự Đại hội có đồng chí Bùi Duy Chung, Phó chủ tịch UBMT TQVN tỉnh; đồng chí Y Phương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Nguyên, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; về phía huyện có đồng chí Huỳnh Quốc Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Mai Thoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng huyện ủy; Lãnh đạo UBMT TQVN các huyện, thành phố; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các xã, thị trấn và 143 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Đây là Đại hội MTTQ cấp huyện được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đã có nhiều nỗ lực trong việc tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tạo được sự đồng thuận, thu hút sự tham gia sôi nổi của nhân dân nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

          Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi đã vận động được hơn 450 triệu đồng ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”; hỗ trợ xây dựng 60 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; vận động nhân dân đóng góp 4.600 ngày công lao động trị giá trên 920 triệu đồng, đóng góp tiền mặt trên 4 tỷ đồng, hiến trên 13.000 m2 đất tham gia xây dựng các công trình nông thôn mới...Qua đó đến hay huyện Ngọc Hồi đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đều đạt từ 10 đến 15 tiêu chí.

       

  Toàn cảnh Đại hội MTTQ Việt Nam huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

          Cùng với đó, vai trò giám sát và phản biện xã hội của mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội được nâng lên; các ý kiến, kiến nghị của Mặt trận và các tổ chức thành viên thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã được cấp ủy, chính quyền nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo khắc phục; công  tác đối ngoại nhân dân ngày càng được tăng cường và đổi mới. Hệ thống Mặt trận tổ quốc Việt nam tiếp tục được củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

          Với chủ đề “Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt nam; tiếp tục củng cố và tăng cường sự đồng thuận xã hội; xây dựng huyện Ngọc Hồi ổn định và phát triển bền vững”. Đại hội đã tập trung thảo luận và nhất trí thông qua chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024, với các mục tiêu : Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQVN và các tổ chức đoàn thể các cấp;tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết các dân tộc trong huyện, hướng mạnh về cơ sở để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn huyện.

          Phát biểu chỉ đạo đại hội, các đồng chí Bùi Duy Chung, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Huỳnh Quốc Huy, Bí thư huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ huyện và các tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ qua. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua., đồng chí Bí thư huyện ủy nhấn mạnh một số nội dung để Đại hội thảo luận, quyết nghị và tổ chức thực hiện:

          Một là, Tiếp tục đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân, tập hợp nhiều giới, nhiều thành phần tham gia Mặt trận. Củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện đại đoàn kết từ cơ sở, từ cộng đồng dân cư, tăng cường sự đồng thuận xã hội trong việc thực chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy, chương trình, kế hoạch của chính quyền địa phương, tập trung là mục tiêu Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ huyện “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng huyện Ngọc Hồi ổn định và phát triển bền vững.

          Hai là, Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng thiết thực, cụ thể và hướng mạnh về cơ sở, đến khu dân cư, đến từng hộ dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao chất lượng các chương trình phối hợp hoạt động giữa MTTQVN với các cấp chính quyền, các ngành, các lĩnh vực; điều phối và đề cao vai trò chủ trì hoạt động của các tổ chức thành viên…. Tăng cường công tác ở cơ sở, nắm chắc diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng Nhân dân để đề xuất với cấp uỷ, chính quyền có biện pháp giải quyết kịp thời.

          Ba là, Triển khai đồng bộ các chương trình công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ cấp ủy giao và nhiệm vụ theo vai trò vị trí của MTTQVN trong hệ thống chính trị. Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với "phong trào xây dựng nông thôn mới", cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;“Quỹ vì người nghèo”…Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện NQ TƯ 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” .

          Bốn là, Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; triển khai thực hiện tốt Quyết định 217 của Bộ Chính trị (khoá XI) “về quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị xã hội”; Quyết định 218 của Bộ Chính trị (khoá XI) về “quy định MTTQVN, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền”. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt việc công khai hoá các chương trình, dự án, vốn đầu tư... để Nhân dân biết, tham gia quản lý, giám sát thường xuyên, chặt chẽ quá trình đầu tư, xây dựng các công trình trên địa bàn xã, thôn (làng), tổ dân phố.

          Năm là, Tiếp tục triển khai thực hiện và phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 01-NQ/HU, ngày 19/4/2016 của Huyện ủy về "nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện đến năm 2020".

          Sáu là, Sau Đại hội MTTQVN huyện cần tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; làm tốt việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới; xây dựng chương trình công tác toàn khóa, quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên; cụ thể hóa chương trình công tác bằng các kế hoạch hoạt động cho từng năm để triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực…phát huy các nguồn lực chung sức, chung lòng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng giàu đẹp văn minh.

        Uỷ viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa VI

          Đại hội đã hiệp thương cử 51 Uỷ viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa VI và cử 14 đại biểu dự đại hội MTTQVN tỉnh Kon Tum lần thứ X. Tại phiên họp thứ nhất của UBMT TQVN huyện khóa VI ông Dương Đức Ngọc, Chủ tịch UBMTTQVN huyện khóa V được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Các phó chủ tịch gồm ông Nguyễn Xuân Trường và Bà Y Duyên. Ông Cao Đức Vân được cử giữ chức Ủy viên thường trực UBMTTQVN huyện khoá VI.

  Đ/c Bùi Duy Chung, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng Đại hội MTTQVN huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

       Nhân dịp này đã có 15 tập thể và 19 cá nhân được  Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nhiệm kỳ 2014-2019./.

 

Số lượt xem:316
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 02603504007;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806400 Tổng số người truy cập: 2475 Số người online:
Phát triển:TNC