1. Thông tin Lãnh đạo

 

Đ/c: Y Lan

UVBTVHU - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Điện thoại : 0914.206431

Email:

 

 

Đ/c: Phan Lạnh

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Điện thoại : 

Email: