Thông tin chung Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy
26-7-2012     
 

I. Thông tin chung

Địa chỉ :Trung tâm hành chính UBND huyện - Thôn 6 - Thị trấn PleiKần - Huyện Ngọc Hồi - Tỉnh Kon Tum

Số điện thoại : 

Email :

1. Thông tin Lãnh đạo

 

1. Bà Y Lan

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Điện thoại : 0914.206431

II. Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa V (nhiệm kỳ 2010-2015)

Chương I : Chức năng, tổ chức của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban và các thành viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy       

Điều 1: Chức năng và tổ chức của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

1- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (Huyện ủy) thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng; tham mưu giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

2- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy do Huyện ủy bầu, gồm một số đồng chí trong cấp ủy và một số đồng chí ngoài cấp ủy. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy do Huyện ủy bầu trong số các thành viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy do Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy bầu trong số các thành viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y. Chủ nhiệm và các Phó chủ nhiệm là tập thể Thường trực của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phân công một đồng chí Phó chủ nhiệm Thường trực.

3- Tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy do Ban Thường vụ Huyện ủy quy định.

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

1. Nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định tại Điều 32.

1.1. Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hàng năm, 6 tháng của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát.

1.2. Trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật do Điều lệ Đảng quy định.

- Kiểm tra  đảng viên trong Đảng bộ huyện khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, trước hết là cấp ủy viên cùng cấp, đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; khi cần thiết thì kiểm tra đảng viên do tổ chức đảng cấp dưới quản lý. Trường hợp đảng viên có dấu hiệu vi phạm là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thì Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy báo cáo để Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì và phối hợp tiến hành kiểm tra.

- Kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Giám sát Huyện ủy viên, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và đạo đức lối sống theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

- Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý theo quy định. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy không xem xét, giải quyết những tố cáo dấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ và những tố cáo có tên nhưng không có nội dung cụ thể, không có căn cứ để thẩm tra, xác minh; những tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền do Điều lệ Đảng quy định xem xét, kết luận, nay tố cáo lại nhưng không có thêm tài liệu, chứng cứ mới; những tố cáo sao chụp chữ ký mà không ký trực tiếp. Giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng  theo thẩm quyền.

- Xem xét, kết luận, quyết định hoặc đề nghị thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại về  kỷ luật Đảng theo thẩm quyền do Điều lệ Đảng quy định.

- Kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp.

1.3. Khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát có quyền yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên báo cáo tình hình, cung cấp tài liệu về những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát; yêu cầu các tổ chức đảng có liên quan phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện tổ chức đảng hoặc đảng viên có những quyết định hoặc việc làm có dấu hiệu sai với Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng thì Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy được quyền yêu cầu tổ chức đảng hoặc đảng viên xem xét lại quyết định hoặc việc làm đó; đồng thời thông báo hoặc báo cáo kịp thời với cấp có thẩm quyền để giải quyết.

Qua công tác kiểm tra, giám sát nếu phát hiện tổ chức và cá nhân có thẩm quyền thi hành kỷ luật chưa đúng mức hoặc hình thức xử lý kỷ luật Đảng, chính quyền, đoàn thể chưa đồng bộ thì Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy có quyền yêu cầu tổ chức và cá nhân đó xem xét việc xử lý. Nếu tổ chức và cá nhân có thẩm quyền không thực hiện thì Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thực hiện theo thẩm quyền được quy định theo Điều lệ Đảng hoặc báo cáo với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy giải quyết và kiến nghị xem xét trách nhiệm đối với tổ chức và cá nhân đó.

Khi xem xét, kết luận xử lý kỷ luật phải đảm bảo công minh, chính xác kịp thời và chịu trách nhiệm đối với các kết luận, quyết định đó; bảo vệ những tổ chức và cá nhân làm đúng; xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị với tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm những trường hợp trù dập, trả thù người tố cáo và những tố cáo mang tính chất bịa đặt, vu khống, có dụng ý xấu.

2. Tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao theo Điều 30.

- Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát, tổ chức lực lượng để tiến hành kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng .

- Tham mưu giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhằm giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tăng cường kỷ cương của Đảng, chủ động phòng ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

- Báo cáo các vụ việc kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Hướng dẫn các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Được ủy quyền tổ chức triển khai các quyết định, kết luận, thông báo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy về thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật, theo dõi, đôn đốc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên có liên quan trong việc thực hiện các quyết định, kết luận thông báo đó.

- Chủ động tham gia ý kiến và kiến nghị những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

III. Quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

- Thực hiện các quyền hạn do Điều lệ Đảng quy định; được cử thành viên Uỷ ban Kiểm tra và cán bộ của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy đến đơn vị, tổ chức đảng cấp dưới để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; dự các cuộc họp của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc Huyện ủy, các ban, ngành và đoàn thể của huyện bàn về công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát hoặc những công việc khác có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát.

- Trên cơ sở bộ máy tổ chức do Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ động bố trí, sắp xếp tổ chức, bộ máy cụ thể; quy định chế độ làm việc của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy có quyền trưng tập một số cán bộ là đảng viên chính thức của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy tham gia; yêu cầu các ngành chức năng tiến hành thẩm tra, xác minh một số nội dung, lĩnh vực và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan khi cần thiết.

- Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy và các cơ quan có liên quan giúp Huyện ủy theo dõi giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Khoá V và Quy chế này.

Điều 3: Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

1- Được Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy phân công một hoặc một số lĩnh vực, địa bàn, chịu trách nhiệm chính trước Uỷ ban Kiểm tra về hoạt động công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng thuộc phạm vi phụ trách theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy, Quy định về chế độ làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy.

2- Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy phân công; tham gia các tổ (đoàn) kiểm tra, giám sát do Ban Thường vụ Huyện ủy, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy hoặc Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thành lập.

3- Nghiên cứu đề xuất các chủ trương, biện pháp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ huyện; chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện, đề xuất biện pháp giải quyết những vấn đề quan trọng thuộc phạm vi phụ trách; theo dõi tình hình chấp hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy để báo cáo Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy.

4- Dự đầy đủ các kỳ họp của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy; thảo luận, biểu quyết và cùng với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy về các quyết định đó.

5- Các thành viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy không phải là Huyện ủy viên được dự các Hội nghị Huyện ủy, trừ những Hội nghị Huyện ủy cần bàn riêng. Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy phân công các thành viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy dự các cuộc họp của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy bàn về công tác kiểm tra, giám sát, công tác xây dựng Đảng và các công việc khác có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng khi được mời.

6- Giữ mối liên hệ với cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra, các tổ chức đảng trong phạm vi phụ trách. Phối chặt chẽ giữa các thành viên của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban Kiểm tra phân công. Giúp Ủy ban Kiểm tra trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, củng cố tổ chức, nhận xét, đánh giá cán bộ của đơn vị trong cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy được Ủy ban Kiểm tra phân công phụ trách, góp phần tích cực xây dựng Chi bộ nơi mình sinh hoạt trong sạch, vững mạnh.

7- Các thành viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy có trách nhiệm trả lời khi các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chất vấn về hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy.

Điều 4: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.

1- Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về toàn bộ hoạt động công tác của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy. Thường xuyên giữ mối liên hệ công tác của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

2- Chủ trì các công việc, các cuộc họp của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy và của Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy; đề xuất những nội dung, chương trình, những vấn đề cần thảo luận, giải quyết, nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy do Điều lệ Đảng quy định  và nhiệm vụ do Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giao.

3- Chủ trì một số cuộc kiểm tra hoặc thẩm tra, xác minh những trường hợp tổ chức đảng, đảng viên là cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý và các thành viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy khi có dấu hiệu vi phạm, bị tố cáo; nghe ý kiến trình bày của tổ chức đảng hoặc đảng viên bị thi hành kỷ luật, khiếu nại kỷ luật thuộc thẩm quyền quyết định của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và báo cáo đầy đủ với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét quyết định.

4- Trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị nhân sự thành viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy giới thiệu để Huyện ủy bầu bổ sung khi cần và bầu cho nhiệm kỳ tiếp theo.Trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy. Tham gia với cấp ủy trực thuộc Huyện ủy chuẩn bị nhân sự Uỷ ban Kiểm tra, nhất là Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra của cấp ủy đó.

5- Thay mặt Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy ký các văn bản trình Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các quy định về thi hành kỷ luật thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy; các quyết định liên quan đến tổ chức bộ máy, cán bộ của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy và một số văn bản quan trọng khác. Kiểm tra, đôn đốc các thành viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn được phân công.

Được Ban Thường vụ Huyện ủy ủy quyền ký một số văn bản có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát.

Điều 5: Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Ủy ban Kiểm tra, các Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy.

1- Thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy (gồm Chủ nhiệm và 02 Phó Chủ nhiệm) thay mặt Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chỉ đạo thực hiện chương trình công tác và các nhiệm vụ cụ thể do Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy ủy nhiệm; trực tiếp báo cáo với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy:

2.1. Đồng chí Phó chủ nhiệm Thường trực :

- Giúp Thường trực Ủy ban và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy điều hành cơ quan thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác; các quyết định, kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy và giải quyết công việc hàng ngày của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy.

- Trực tiếp chỉ đạo việc chuẩn bị các nội dung, chương trình hằng năm, sáu tháng, hằng tháng và các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

- Hoàn chỉnh các văn bản theo các quyết định, kết luận của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

- Phối hợp với tổ chức đảng và tổ chức đoàn thể trong khối Huyện ủy để xây dựng cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ.

- Ký các văn bản theo sự phân công của Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy; thay mặt Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy khi được Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy ủy nhiệm.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 3 và khoản 1, Điều 5 của Quy chế này.

2.2. Đồng chí Phó chủ nhiệm:

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực và thành viên Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy được quy định tại Điều 3 và khoản 1, Điều 5 Quy chế này và những quy định cụ thể của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm Thường Trực Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy ủy quyền.

- Cùng với đồng chí Phó chủ nhiệm Thường trực nắm tình hình hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện uỷ và báo cáo thường xuyên cho Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ biết; đồng thời cùng tập thể ủy ban nghiên cứu, đề xuất các nội dung, vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng để Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy thảo luận, quyết định.

Chương II: Nguyên tắc, chế độ làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Điều 6: Nguyên tắc làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

1- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số.

2- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy làm việc dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy; sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

3- Khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát phải phát huy tốt tư tưởng chỉ đạo và phương pháp kiểm tra, nếu tổ chức đảng và đảng viên thấy vấn đề cần tham gia ý kiến thì phản ánh với trưởng đoàn (tổ) kiểm tra hoặc Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy; không được gây khó khăn, trở ngại cho việc kiểm tra, giám sát. Khi báo cáo với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy phải báo cáo đầy đủ những ý kiến của tổ chức đảng và đảng viên về vấn đề có liên quan, kể cả những ý kiến khác với ý kiến của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy để Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định.

4- Các quyết định, kết luận, thông báo của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng phải được thông báo công khai bằng hình thức thích hợp đến tổ chức đảng và đảng viên có liên quan; tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên có liên quan phải chấp hành nghiêm túc các quyết định, kết luận, thông báo của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Trường hợp có ý kiến khác thì vẫn chấp hành và được quyền khiếu nại, báo cáo với Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định.

Điều 7: Chế độ làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

1- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy họp thường kỳ mỗi quý 01lần, Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy họp mỗi tháng 01 lần; khi cần thiết thì họp bất thường.

2- Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy thực hiện chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết như sau:

- Mỗi năm 01 lần báo cáo với Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, về hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy và cấp dưới.

- Sáu tháng 01 lần báo cáo với Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Các báo cáo gửi cho cấp ủy, đồng thời gửi cho Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

3- Hàng năm hoặc khi có yêu cầu, tập thể Ủy ban Kiểm tra và từng thành viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy tự phê bình và phê bình về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công, chấp hành quy chế làm việc, phẩm chất đạo đức lối sống. Cuối nhiệm kỳ, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành tổng kết hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, tổng kết việc thực hiện Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy.

Chương III: Các mối quan hệ công tác của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Điều 8: Quan hệ công tác với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và việc thi hành kỷ luật trong Đảng; chịu sự đôn đốc, kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy; trao đổi ý kiến với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc: chuẩn bị nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy, xây dựng tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy.

Điều 9: Quan hệ công tác với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chấp hành các kết luận, quyết định của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Trường hợp Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy có ý kiến khác với kết luận, quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy thì Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy chấp hành các kết luận, quyết định đó, nhưng có quyền báo cáo để Huyện ủy xem xét, quyết định.

Điều 10: Quan hệ công tác với các ban, các cơ quan của Huyện ủy, với cơ quan Nhà nước và các tổ chức chính trị- xã hội của huyện.

1- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phối hợp với các ban, các cơ quan của Huyện ủy thực hiện những nhiệm vụ do Điều lệ Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quy định và những nhiệm vụ do Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giao; làm tốt chức năng tham mưu giúp việc cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

2- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham gia ý kiến với các ban của Huyện ủy có liên quan trong việc giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chuẩn bị và chuẩn y nhân sự cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra của cấp ủy trực thuộc Huyện ủy; trong việc đánh giá, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý.

3- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì, có kế hoạch phối hợp với các ban của Huyện ủy, các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội của huyện trong việc xem xét, giải quyết đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý bị tố cáo, có dấu hiệu vi phạm kỷ luật của Đảng. Trường hợp ý kiến khác nhau, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy và tổ chức đảng liên quan có trách nhiệm báo cáo các ý kiến khác nhau đó để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

4- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy có kế hoạch phối hợp công tác, trao đổi tình hình với Văn phòng Huyện ủy, các ban của Huyện ủy, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Công an huyện, Quân sự huyện và Thanh tra huyện trong việc nắm bắt thông tin; phát hiện những dấu hiệu vi phạm của các tổ chức đảng, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và những vụ việc liên quan đến nhiều cán bộ là đảng viên vi phạm để xem xét, xử lý kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính, đoàn thể được kịp thời.

Điều 11: Quan hệ công tác với các cấp ủy trực thuộc Huyện ủy.

1- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy hướng dẫn, kiểm tra các cấp ủy trực thuộc Huyện ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy.

2- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì, có kế hoạch phối hợp cùng với các cấp ủy trực thuộc Huyện ủy trong việc giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc diện Huyện ủy quản lý. Trong trường hợp cần thiết, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy có thể phối hợp để tiến hành kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp dưới quản lý khi có dấu hiệu vi phạm. Trường hợp có ý kiến khác nhau, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy và cấp ủy liên quan có trách nhiệm báo cáo các ý kiến khác nhau đó để Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, cho ý kiến.

3- Các cấp ủy trực thuộc Huyện ủy chuẩn bị nhân sự để bầu Uỷ ban Kiểm tra, bầu Chủ nhiệm, thay đổi các thành viên Uỷ ban Kiểm tra cấp mình thì phải trao đổi với Uỷ  ban Kiểm tra Huyện ủy để báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định.

4- Các báo cáo thường kỳ và đột xuất của cấp ủy trực thuộc Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát, công tác tổ chức, cán bộ, tài chính của Đảng và những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, khi gửi Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thì đồng gửi Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy.

Điều 12: Quan hệ công tác với Ủy ban Kiểm tra cấp dưới.

1- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kiểm tra, giám sát hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra cấp dưới; tham gia ý kiến với Uỷ ban Kiểm tra cơ sở về việc chuẩn bị nhân sự Uỷ ban Kiểm tra, xây dựng tổ chức bộ máy, đề nghị cử đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra; chủ trì hoặc phối hợp với cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban Kiểm tra cơ sở sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

2- Uỷ ban Kiểm tra của cấp ủy cấp dưới chấp hành sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp và sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy; phát hiện, đề xuất những vấn đề có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng để báo cáo với Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy xem xét, giải quyết.

Chương IV: Chấp hành quy chế.

Điều 13:

1- Các đồng chí Huyện ủy viên, các Ban Đảng Huyện ủy, các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ huyện có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế này.

2- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy căn cứ vào nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy¸ Quy chế làm việc của Huyện ủy, Quy chế làm việc của các ban Huyện ủy và Quy chế này để xây dựng các quy định cụ thể về tổ chức bộ máy, chế độ làm việc của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

3- Các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy căn cứ vào Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của cấp ủy và Quy chế này để xây dựng Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra cấp mình.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được phổ biến toàn văn đến các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy.

UBKT Huyện ủy