Thông tin Lãnh đạo

 

Đ/c:  Y Hồng Nhẫn

UVBTVHU - Trưởng Ban

Điện thoại : 02603.504.836

Email: 

Đ/c:  Phan Duy Lạp

Phó Trưởng ban

Điện thoại : 02603.504.676

Email: 

Đ/c:  Phạm Khánh Quân

     Phó Trưởng ban 

           Điện thoại : 0932.502.559

Email: