Thông tin chung về Ban Tuyên giáo
15-9-2016     
 

I. Thông tin chung

Địa chỉ :Trung tâm hành chính UBND huyện - Thôn 6 - Thị trấn PleiKần - Huyện Ngọc Hồi - Tỉnh Kon Tum

Số điện thoại : 

Email :

1. Thông tin Lãnh đạo

 

1. Bà Y Hồng Nhẫn

Trưởng Ban Tuyên giáo

Điện thoại : 02603.504836

2. Ông Phan Duy Lạp

Phó Ban Tuyên giáo

Điện thoại :

3. Ông Phạm Khánh Quân

     Phó Ban Tuyên giáo

           Điện thoại : 0932.502.559

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO BAN 

Điều 1: Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban.

Trưởng ban là người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo  toàn diện các mặt công tác của Ban; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban; chịu trách nhiệm chính trước Huyện ủy, mà trực tiếp là Ban Thường vụ Huyện uỷ về toàn bộ nội dung công việc của Ban; chỉ đạo công tác của các Phó Trưởng ban và trực tiếp chỉ đạo một số công việc cụ thể sau:

- Xây dựng và thẩm định các văn bản trình cấp uỷ theo quy định.

- Tổ chức thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cơ quan Ban Tuyên giáo Huyện uỷ.

- Trực tiếp phụ trách công tác tư tưởng- văn hóa; nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên của huyện; công tác tổ chức, cán bộ của Ban. Đồng thời, theo dõi tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện;

- Chủ trì giao ban công tác khoa giáo theo quy chế.

 Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng ban trực.

Phó Trưởng ban trực chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về lĩnh vực công tác được phân công hoặc uỷ quyền.

- Trực tiếp tổ chức, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của Ban và các Ban Chỉ đạo do Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm cơ quan Thường trực.

- Biên soạn, chỉnh lý các văn bản do chuyên viên của Ban dự thảo; phụ trách công tác khoa giáo, lịch sử Đảng.

- Theo dõi tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trong quần chúng Nhân dân trên địa bàn huyện.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình họp cơ quan định kỳ, giao ban khối Tuyên giáo.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan, đơn vị có liên quan, thu thập thông tin, nắm bắt tình hình để kịp thời có những định hướng, đề xuất nâng cao hiệu quả công tác của Ban.

- Dự các cuộc họp của cấp uỷ và các ngành có liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công hoặc được Trưởng ban ủy quyền. Được ký thay Trưởng ban các văn bản có liên quan đến nhiệm vụ được giao hoặc các văn bản được Trưởng ban uỷ quyền (trừ một số văn bản liên quan đến quyền lợi cá nhân).

- Trực tiếp phụ trách công tác Khoa giáo, lịch sử Đảng.

- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Trưởng ban khi Trưởng ban vắng mặt hoặc uỷ quyền.

Điều 3: Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng ban.

 Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về lĩnh vực công tác được phân công hoặc uỷ quyền.

- Tổ chức đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của Ban; tham gia chỉnh lý các văn bản do chuyên viên của Ban dự thảo.

- Phụ trách, theo dõi công tác quán triệt, triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận ...của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ.

- Theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện.

- Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trong quần chúng Nhân dân trên địa bàn huyện.

 - Tham gia chuẩn bị nội dung, chương trình họp cơ quan định kỳ, giao ban khối Tuyên giáo.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan, đơn vị có liên quan, thu thập thông tin, nắm bắt tình hình để kịp thời có những định hướng, đề xuất nâng cao hiệu quả công tác của Ban.

- Dự các cuộc họp của cấp uỷ và các ngành có liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công  hoặc được Trưởng ban uỷ quyền.

- Được ký thay Trưởng ban các văn bản có liên quan đến nhiệm vụ được giao hoặc các văn bản được Trưởng ban uỷ quyền (trừ một số văn bản liên quan đến quyền lợi cá nhân).

III. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHUYÊN VIÊN

Chuyên viên là người giúp việc cho lãnh đạo Ban, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban về nhiệm vụ công tác được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch, lịch công tác của mình và báo cáo lãnh đạo Ban cho ý kiến. Trực tiếp soạn thảo các văn bản theo lĩnh vực công tác được phân công.

Chuyên viên của Ban được tham dự các cuộc họp của cấp uỷ, các ngành có liên quan đến lĩnh vực công tác khi được Trưởng ban phân công. Được liên hệ nắm bắt tình hình và trực tiếp trao đổi, báo cáo công việc với lãnh đạo Ban và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện về các nội dung có liên quan đến nhiệm vụ công tác được phân công.

Điều 4: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chuyên viên phụ trách công tác Khoa giáo, lịch sử Đảng.

Nghiên cứu, soạn thảo các văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công; làm thư ký Hội nghị giao ban khối khoa giáo. Thường xuyên giữ mối liên hệ và theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động của các ngành trong khối Khoa giáo; là thành viên của các tổ chức hội thảo khoa học. Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp chung của Ban, trực tiếp làm công tác văn thư- lưu trữ của Ban.

Điều 5: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chuyên viên phụ trách công tác tư tưởng - văn hoá:

Nghiên cứu, đề xuất phương pháp triển khai công tác giáo dục, tuyên truyền, quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận... của Đảng; hướng dẫn nội dung bồi dưỡng lý luận chính trị, theo dõi việc tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan tuyên truyền; biên soạn các văn bản liên quan đến công tác huấn học. Theo dõi các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy trong việc triển khai, quán triệt,  học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận... của Đảng các cấp.

Điều 6: Chế độ làm việc.

Lãnh đạo Ban làm việc theo chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Cán bộ, chuyên viên của Ban thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc chung của cơ quan Huyện uỷ. Những vấn đề sau phải được đưa ra tập thể lãnh đạo Ban bàn bạc, thảo luận, trước khi quyết định:

- Chương trình công tác 6 tháng, hàng năm của Ban;

- Các Đề án của các ban, ngành có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban trước khi trình Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

- Đề xuất hoặc tham gia ý kiến về nhân sự của các ngành trong khối Khoa giáo.

- Các chương trình sơ kết, tổng kết, các báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo chuyên đề về công tác Tuyên giáo.

- Công tác cán bộ trong Ban Tuyên giáo Huyện uỷ.

- Thứ hai hàng tuần lãnh đạo Ban hội ý, trao đổi nhiệm vụ; ngày 25 hàng tháng tập thể Ban họp để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác trong tháng và đề ra nhiệm vụ công tác tháng tới (trường hợp ngày họp trùng vào ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp).

Điều 7: Chế độ phát ngôn và giữ bí mật.

Cán bộ, công chức của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ phải nói và làm theo đúng chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; không được tiết lộ ra ngoài những công việc thuộc nội bộ của cơ quan, nội bộ của cơ quan khác và những thông tin chưa được công bố hoặc cho phép công bố. Phải thực hiện đúng quy định về chế độ bảo mật tài liệu, những vấn đề cơ mật của Đảng, Nhà nước; nhận và bảo quản tài liệu, văn bản theo đúng quy định.

IV. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 8: Đối với Huyện uỷ và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung và nghiệp vụ công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Trưởng ban hoặc uỷ nhiệm cho các Phó Trưởng ban trực tiếp làm việc với Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ các vấn đề sau:

-  Kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, cá nhân với Huyện uỷ mà nội dung thuộc về chức năng, nhiệm vụ của Ban.

- Tình hình hoạt động của Ban hoặc những vấn đề đột xuất cần kịp thời báo cáo.

- Dự kiến bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện  ủy.

 - Trong trường hợp cần thiết, hoặc khi có yêu cầu chuyên viên của Ban Tuyên giáo Huyện ủy được trực tiếp làm việc với Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy nhưng phải báo cáo kịp thời nội dung công việc cho Trưởng ban thông qua Phó Trưởng ban.

Điều 9: Đối với các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể huyện, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy.

- Chủ trì và phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể huyện, các TCCS đảng trực thuộc Huyện uỷ trong việc nghiên cứu, đề xuất, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ về lĩnh vực công tác Tuyên giáo ở các cấp, các ngành.

- Hướng dẫn và kiểm tra các TCCS đảng trực thuộc Huyện uỷ về nhiệm vụ công tác Tuyên giáo.

Điều 10: Mối quan hệ công tác giữa lãnh đạo Ban Tuyên giáo với Chi bộ Tuyên giáo.

 - Một tháng một lần, Trưởng Ban Tuyên giáo báo cáo với chi bộ về tình hình thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác; kiến nghị, đề xuất với chi bộ biện pháp lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chi bộ phản ánh với lãnh đạo Ban các ý kiến của đảng viên về chủ trương công tác của Ban.

Đối với công tác tổ chức, cán bộ, lãnh đạo Ban phải bàn bạc với chi bộ để thống nhất. Trong trường hợp có ý kiến khác nhau  thì  báo cáo Thường trực Huyện ủy xem xét, quyết định.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Điều 11: Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy chế này đều bãi bỏ.

 Quy chế này được áp dụng thực hiện trong nội bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; cán bộ, công chức trong Ban có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì chưa phù hợp hoặc phát sinh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục nghiên cứu bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy