Thông tin về lãnh đạo:

 

Đ/c: Hiêng Thị Hồng

Chủ tịch Hội Phụ nữ

Điện thoại :  02603.881.931 - 01649.548.629

Email:

 

 

Đ/c: Trần Thị Trí

Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ

Điện thoại : 0905.053.469

Email: