Trải qua gần 25 năm xây dựng và phát triển, huyện Ngọc Hồi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, kinh ...