Thông tin Lãnh đạo

 

Đ/c: Nguyễn Chí Tường

UVBTVHU - Bí thư ĐU - Chủ tịch HĐND Ủy ban Thị trấn Plei Kần - Trưởng ban

Điện thoại :

Email:

 

 

 

 

 

Đ/c: Phạm Văn Anh

Phó Trưởng ban

Điện thoại :

Email:

 

Các thành viên