Thông tin về lãnh đạo

Đ/c: Kiều Quốc Tường

Trưởng phòng

Điện thoại : 02603.504.346

Email: kieuquoctuong-kontum@chinhphu.vn

 

 

Đ/c: Bùi Viết Sỹ

Phó Trưởng phòng

Điện thoại : 0165.476.377

Email: buivietsy-kontum@chinhphu.vn

 

Đ/c: Đinh Minh Hải

Phó Trưởng phòng

Điện thoại : 0905.275.517

Email: dinhminhhai-kontum@chinhphu.vn