Thông tin về lãnh đạo:

Đ/c: Trần Văn Nhứt

Trưởng phòng

Điện thoại : 02603.504.666

Email:   

 

Đ/c: Ngô Anh Dũng

Phó Trưởng phòng

Điện thoại : 0988.788.777

Email:   

Đ/c: Trương Quốc Đạt

Phó Trưởng phòng

Điện thoại : 

Email: