Thông tin chung Ban Tổ chức Huyện ủy
24-7-2012     
 

I. Thông tin chung

Địa chỉ :Trung tâm hành chính UBND huyện - Thôn 6 - Thị trấn PleiKần - Huyện Ngọc Hồi - Tỉnh Kon Tum

Số điện thoại : 

Email :

1. Thông tin về Lãnh đạo

 

1. Ông Phạm Hải Châu

Trưởng Ban Tổ chức

Điện thoại :  02603.504459

2. Ông Vũ Đức Kiên

Phó Ban Tổ chức

Điện thoại : 02603.504989

 

3. Ông Nguyễn Hương Tích

Phó Ban Tổ chức

Điện thoại : 0947.822579

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Lãnh đạo Ban:

1. Tập thể lãnh đạo Ban

1. Lãnh đạo Ban có trách nhiệm nghiên cứu và lãnh đạo cán bộ, nhân viên nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy về chủ trương, triển khai thực hiện chính sách thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị theo chức năng của Ban Thường vụ Huyện ủy quy định.

2. Lãnh đạo Ban làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa bảo đảm chế độ làm việc tập thể, dân chủ vừa đề cao trách nhiệm của Trưởng Ban theo chế độ Trưởng Ban phụ trách về mọi mặt công tác của Ban.

3. Tập thể lãnh đạo Ban thảo luận và quyết định những vấn đề sau:

- Chương trình công tác hàng năm của Ban.

- Các vấn đề về tổ chức bộ máy Đảng, đoàn thể; về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, về quản lý cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, và  chính sách thuộc thẩm quyền quết định của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy (hoặc được Ban Thường vụ, Thường Trực Huyện ủy phân công phối hợp chuẩn bị) trước khi trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

- Đề xuất với Ban Thường vụ Huyện ủy về nhân sự chủ chốt các phòng ban, ngành, đoàn thể huyện và cấp ủy xã, thị trấn thuộc Huyện ủy theo phân cấp quản lý cán bộ.

- Đề xuất với Ban Thường vụ Huyện ủy về điều động, thuyên chuyển, tuyển dụng, cử cán bộ đi học, nâng bậc, xếp lương cho cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể huyện.

- Các chương trình, kế hoạch công tác; các báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo chuyên đề...

- Sưu tra, xác minh những trường hợp có vấn đề chính trị phục vụ quy hoạch, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; kết nạp đảng viên trước khi trình Ban Thường vụ hoặc thông báo cho các đơn vị thực hiện.

- Công tác tổ chức cán bộ của cơ quan.

Những vấn đề trên do tập thể lãnh đạo Ban thảo luận dân chủ, Trưởng ban kết luận theo đa số; khi có ý kiến khác nhau và cần thì biểu quyết (bằng hình thức dơ tay hoặc bỏ phiếu kín). Trường hợp biểu quyết mà số phiếu (hoặc ý kiến) tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định theo bên có ý kiến của Trưởng Ban. Quyết định của Trưởng Ban là quyết định cao nhất phải thực hiện trong cơ quan.         

2. Trách nhiệm của Trưởng Ban

1. Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường Trực Huyện ủy về toàn bộ công việc của Ban.

2. Chỉ đạo kiểm tra toàn diện việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, công tác Bảo chính trị nội bộ cơ quan cấp huyện, xã, thị trấn và những nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời gian; quyết định những vấn đề đột xuất liên quan đến công việc của Ban.

3. Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Chủ trì và kết luận các nội dung họp cơ quan và lãnh đạo Ban.

4. Có trách nhiệm phân công, theo dõi, kiểm tra và chỉ đạo Phó Trưởng Ban, chuyên viên, cán bộ thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Khi Trưởng Ban vắng mặt thì ủy quyền cho Phó Trưởng Ban lãnh đạo, điều hành công việc của cơ quan, sau đó báo cáo lại cho Trưởng Ban biết.         

3. Trách nhiệm của Phó Trưởng Ban

1. Là người giúp việc cho Trưởng Ban, có trách nhiệm tham gia lãnh đạo, chỉ đạo công việc chung của Ban.

2. Giúp Trưởng Ban chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác cơ sở đảng, đảng viên và công tác tổ chức cán bộ cấp xã, thị trấn. Thường xuyên nắm chắc tình hình và phản ánh kịp thời tình hình tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và đội ngũ cán bộ cấp xã, thị trấn cho Trưởng Ban để tham mưu cho cấp ủy có chủ trương biện pháp chỉ đạo phù hợp.

3. Trực tiếp phụ trách công tác TCCS Đảng và đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên, cơ sở dữ liệu đảng viên, thống kê và chuyển sinh hoạt đảng.

4. Được quan hệ, làm việc trực tiếp với các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy và thay mặt Trưởng Ban giải quyết những công việc chuyên môn theo lĩnh vực phân công.

 

III. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các chuyên viên:

1. Nhiệm vụ và quyền hạn của từng chức danh.

+ Trách nhiệm chung

- Cán bộ, chuyên viên của Ban là người tham mưu giúp việc  cho lãnh đạo Ban và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban về công việc được phân công phụ trách; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của mình và báo cáo lãnh đạo Ban. Trực tiếp soạn thảo các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Chuyên viên, cán sự của Ban được dự các Hội nghị của các ngành, các cấp ủy trực thuộc Huyện ủy bàn về công tác tổ chức và cán bộ hoặc những việc có liên quan. Được trực tiếp làm việc với lãnh đạo Ban và với lãnh đạo với các Ban ngành, đoàn thể huyện.

+ Chuyên viên phụ trách công tác nghiệp vụ đảng viên, thống kê, quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên

- Giúp lãnh đạo Ban hướng dẫn, kiểm tra thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên; tiếp nhận và chuyển sinh hoạt đảng trong toàn Đảng bộ huyện, lập danh sách theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và các hướng dẫn, quy định của Trung ương.

- Làm đầy đủ, kịp thời các báo cáo về nghiệp vụ công tác đảng viên theo quy định. Quản lý tốt phương tiện, dụng cụ và tài sản phục vụ cho công tác nghiệp vụ đảng viên.

- Thống kê chính xác, kịp thời các biểu mẫu thống kê theo quy định, các báo cáo thống kê chuyên đề và thống kê đột xuất về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tổ chức điều tra, tổng hợp, phân tích các số liệu thống kê qua đó đề xuất những vấn đề cần thiết với lãnh đạo Ban phục vụ yêu cầu công tác chuyên môn.

- Giúp lãnh đạo Ban quản lý, phục vụ khai thác các dữ liệu về đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện theo đúng quy định.

- Hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra công tác thống kê ở các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy theo quy định.

+ Chuyên viên phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác cán bộ

- Tham mưu cho lãnh đạo Ban trong việc giúp cấp ủy quản lý chặt chẽ biên chế khối Đảng, đoàn thể theo quy định. Hướng dẫn các Ban Đảng, Đoàn thể huyện trong việc thực hiện đúng các quy định về sử dụng biên chế, tuyển dụng, thuyên chuyển cán bộ.

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, quy định thực hiện các nghị quyết, đề án về quy hoạch, đào tạo luân chuyển cán bộ.

- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp và báo cáo kịp thời với lãnh đạo Ban tình hình quy hoạch cán bộ ở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và các xã, thị trấn; công tác đào tạo và luân chuyển cán bộ ở các cấp, các ngành để tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy. Theo dõi chính sách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ.

- Tổng hợp, nghiên cứu đề xuất với lãnh đạo Ban việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, quản lý đội ngũ cán bộ ở xã, thị trấn.

- Chuẩn bị các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kết nạp đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay trình lãnh đạo Ban tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy hoặc giúp lãnh đạo ban hướng dẫn, kiểm tra các TCCS Đảng trực thuộc thực hiện.

- Chủ động nắm chắc tình hình chính trị nội bộ để giúp lãnh đạo Ban thẩm định xác minh và đề xuất cho Ban Thường vụ Huyện ủy kết luận, có biện pháp xử lý những cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị (kể cả cán bộ, đảng viên có đơn thư tố cáo về lịch sử chính trị).

- Thu nhập, quản lý, bảo vệ, khai thác hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Giúp lãnh đạo Ban trong việc phối hợp với các cơ quan liên quan (Đảng ủy Quân sự huyện, Đảng ủy Công an huyện, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy) thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác bảo vệ chính trị nội bộ với  các lĩnh  vực theo quy định.

- Làm các loại báo cáo và biên chế khối Đảng, đoàn thể và các báo cáo quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

+ Cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác xây dựng cơ sở, tổng hợp

- Giúp lãnh đạo Ban nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy những chủ trương, giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện; xây dựng đội ngũ cán bộ xã, thị trấn và các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy.

- Giúp lãnh đạo Ban xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Huyện ủy về công tác TCCS Đảng, đảng viên; hướng dẫn và kiểm tra các lĩnh vực trên ở các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy.

- Thường xuyên nắm chắc tình hình TCCS Đảng, đảng viên và đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đang công tác tại các xã, thị trấn để kịp thời đề xuất cho lãnh đạo Ban tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy có chủ trương, biện pháp cũng cố, xây dựng trong từng thời gian.

- Giúp lãnh đạo Ban hướng dẫn và kiểm tra Đại hội TCCS Đảng trực thuộc và các Tổ chức Đảng; theo dõi, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy.

- Giúp lãnh đạo Ban nghiên cứu, tổng hợp, hướng dẫn làm thủ tục phát triển Đảng, chuyển đảng chính thức.

- Giúp lãnh đạo Ban nghiên cứu, dự kiến, đề xuất xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác của Ban. Làm các báo cáo định kỳ tuần, tháng quý và một số báo cáo chuyên đề. Hằng ngày theo dõi, cập nhật thông tin để phục vụ công tác tổng hợp, phát hiện, đề xuất với lãnh đạo Ban những vấn đề cần thiết đặt ra ở cơ sở.

Ban Tổ chức Huyện ủy