Thông tin chung Ban Dân vận Huyện ủy
26-7-2012     
 

I. Thông tin chung

Địa chỉ :Trung tâm hành chính UBND huyện - Thôn 6 - Thị trấn PleiKần - Huyện Ngọc Hồi - Tỉnh Kon Tum

Số điện thoại : 

Email :

1. Thông tin Lãnh đạo

 

1. Bà Lê Thị Hồng

Trưởng Ban dân vận

Điện thoại :

 

2. Bà Huỳnh Thị Mỹ Linh

Phó Ban dân vận

Điện thoại : 0983.024651

 

 

II. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên:

 

1. Trưởng Ban Dân vận 

- Trưởng Ban là người lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ của Ban; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban; chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ về toàn bộ công việc của Ban. Chỉ đạo công tác của Phó trưởng Ban và trực tiếp chỉ đạo các công việc sau đây: 

- Xây dựng và thẩm định các văn bản trình cấp uỷ theo quy định.

- Tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước trong cơ quan Ban Dân vận Huyện uỷ.

- Trực tiếp phụ trách công tác khối Mặt trận, đoàn thể; công tác tổ chức, cán bộ của Ban Dân vận Huyện uỷ.

- Tham dự các cuộc họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện uỷ, các cuộc họp khác do các ngành mời.

- Tổ chức quán triệt chủ trưởng, nghị quyết của Đảng về công tác Dân vận theo sự phân công của Ban Thường vụ Huyện uỷ.

- Thường xuyên giữ mối quan hệ công tác với Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ, với khối Mặt trận, đoàn thể và các ngành có liên quan.

- Chủ trì Hội nghị giao Ban công tác Dân vận và tham dự giao ban khối Mặt trận, đoàn thể.

2. Phó Trưởng Ban Dân vận

Phó Trưởng Ban Dân vận chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về phần việc được Trưởng Ban phân công hoặc uỷ quyền. Trực tiếp tổ chức, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của Ban.

- Thường xuyên giữ mối quan hệ công tác với các đơn vị có liên quan và cơ sở, kịp thời định hướng, đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác.

- Biên soạn, chỉnh lý các văn bản do chuyên viên của Ban dự thảo.

- Dự các cuộc họp của cấp uỷ các ngành có liên quan đến lĩnh vực được phân công (nếu được mời) hoặc được Trưởng Ban uỷ quyền. Được ký thay Trưởng Ban các văn bản của Ban liên quan đến công tác được giao hoặc các văn bản do Trưởng Ban uỷ quyền. Trực tiếp phụ trách công tác Dân tộc &Tôn giáo.

- Thực hiện chức trách nhiệm vụ của Trưởng Ban khi Trưởng Ban vắng mặt hoặc uỷ quyền.

3. Chuyên viên Ban Dân vận

- Chuyên viên của Ban là người giúp việc cho Lãnh đạo Ban và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban; chủ động xây dựng kế hoạch công tác của Ban. Trực tiếp soạn thảo các báo cáo, các văn bản của Ban.

- Chuyên viên của Ban được dự các cuộc họp của cấp uỷ, các ngành có liên quan đến lĩnh vực công tác (nếu được mời). Được trực tiếp làm việc với lãnh đạo Ban và với lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện.

- Chuyên viên là thư ký của Hội nghị giao ban khối. Liên hệ thường xuyên và theo dõi, giám sát, kiểm tra các hoạt động của các ngành trong khối. Đồng thời là thành viên của các tổ chức hội thảo khoa học.

III. Chế độ làm việc và mối quan hệ công tác

 

Điều 4: Chế độ làm việc

- Ban Dân vận Huyện uỷ làm việc theo chế độ thủ trưởng, Trưởng ban phụ trách và chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy về toàn bộ công việc của Ban. Phó trưởng ban là người giúp việc Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về các công việc được phân công.

- Lãnh đạo Ban thảo luận và quyết định tập thể các vấn đề sau:

+ Chương trình công tác hằng năm của Ban.

+ Các đề án của các ban, ngành có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban trước khi trình Ban Thường vụ và Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

+ Đề xuất hoặc tham gia về nhân sự theo thẩm quyền được phân cấp.

+ Các chương trình, kế hoạch công tác, các báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo chuyên đề về công tác của Ban.

+ Công tác cán bộ trong Ban Dân vận Huyện ủy.

+ Thứ hai hằng tuần, tập thể Ban hội ý, trao đổi về công việc của Ban. Ngày 29 hằng tháng tập thể Ban họp để đánh giá tình hình công tác trong tháng và đề ra nhiệm vụ công tác tháng tới.

+ Đối với công tác tổ chức cán bộ, lãnh đạo Ban phải bàn bạc với chi bộ. Trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa lãnh đạo Ban và chi bộ thì cùng bàn bạc thảo luận để thống nhất, báo cáo Thường trực Huyện uỷ cho ý kiến quyết định.

Điều 5: Mối quan hệ công tác

- Ban Dân vận Huyện uỷ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về phương hướng, nội dung và nghiệp vụ công tác của các ban Đảng Tỉnh uỷ cùng lĩnh vực công tác.

- Chủ trì và phối hợp với lãnh đạo các ban Đảng, các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể của huyện, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy trong việc nghiên cứu, đề xuất, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về lĩnh vực công tác dân vận ở các ban, ngành từ huyện xuống cơ sở.

Ban Dân vận Huyện ủy