I. Thông tin chung

Địa chỉ :Trung tâm hành chính huyện - Thôn 6 - Thị trấn PleiKần - Huyện Ngọc Hồi - Tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 0603.832125

 

 

 

1. Thông tin về lãnh đạo

 

Ông Dương Đức Ngọc

Chủ tịch UBMTTQVN huyện

Điện thoại : 

Ông Nguyễn Văn Công

Phó CT UBMTTQVN huyện

Điện thoại : 

Bà Y Duyên

Phó CT UBMTTQVN huyện

Điện thoại : 0989.088671

 

 

 

II. Tổ chức bộ máy của cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện

 

 

 

1. Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện khoá IV (nhiệm kỳ 2008 - 2013) gồm 57 uỷ do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ tư hiệp thương cử ra. Uỷ ban MTTQ Việt

 

Nam huyện họp thường kỳ mỗi năm 02 lần, họp bất thường khi cần thiết.

2. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện khoá IV có 03 vị, do Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện khoá IV hiệp thương cử ra trong số uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện. Danh sách các vị trong Ban Thường trực Mặt trận huyện:

Chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố 2, thị trấn Plei-kần, huyện Ngọc Hồi

Số điện thoại: 0988427506

 

III. Giúp việc cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện có các bộ phận

 

+ Bộ phận phụ trách công tác Văn phòng

 

Có chức năng tham mưu và phục vụ cho Uỷ ban Mặt trận TQVN huyện, trực tiếp giúp Ban Thường trực Mặt trận huyện tổ chức, điều hành, giải quyết công việc thường xuyên; là bộ phận tổng hợp, đảm bảo thông tin cần thiết cho hoạt động của cơ quan; quản lý hoạt động chuyên môn của các bộ phận giúp việc và cán bộ công chức của cơ quan Uỷ ban Mặt trận huyện; quản lý tài sản, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sự lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận huyện.

 

 

+ Bộ phận phụ trách công tác Dân chủ - Pháp Luật, Dân tộc - Tôn giáo

 

Có chức năng tham mưu cho Ban thường trực Uỷ ban MTTQ huyện về công tác xây dựng chính quyền nhân dân; về tập hợp và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công tôn giáo trên địa bàn huyện.

 

+ Bộ phận phụ trách công tác phong trào thi đua

Có chức năng tham mưu cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và công tác thi đua, khen thưởng trong công tác Mặt trận trong phạm vi toàn huyện.

huyện 

 

 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ngọc Hồi là cơ quan chấp hành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, do Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hiệp thương cử ra, có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ngọc Hồi là một cơ quan trong hệ thống chính trị của huyện do Huyện uỷ lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên.

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật; phản biện xã hội đối với dự thảo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực.

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ngọc Hồi tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Mặt trận Tổ quốc ViệtNam phù hợp với Hiến pháp và pháp luật. Tổ chức, hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động.

 

Uỷ ban MTTQVN huyện