Thông tin về lãnh đạo

 

Đ/cDương Đức Ngọc

Chủ tịch UBMTTQVN huyện

Điện thoại : 

Email:   

Đ/c: Nguyễn Xuân Trường

Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện

Điện thoại : 

Email:

Bà Y Duyên

Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện

Điện thoại : 0989.088671

Email: